Jaki jest zakres stosowania polskiej ustawy o prawie autorskim?

Robert Laski

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

- których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub

- których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

- które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

- które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub

- które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Małgorzata Wiśniewska