Jakie uprawnienia przysługują Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy wydawaniu zgody na dokonanie koncentracji?

Augustyn Sabat

Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać

koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

 

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania

z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,

 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi

 

– określając w wydawanej decyzji termin spełnienia warunków.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>