W jakiej formie powinny być zawierane umowy rozporządzające i licencyjne?

Kamila Wodzińska

Regułę, przy zawieraniu umów z zakresu prawa autorskiego, stanowi forma pisemna. Zasadniczo ta forma jest zastrzeżona rygorem nieważności umowy – tzn. niezachowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością kontraktu. Rygor ten odnosi się do wszystkich umów rozporządzających, a także do umów licencyjnych wyłącznych. W przypadku umów licencji niewyłącznej, mimo iż zawierane są one najczęściej także w formie pisemnej, dopuszcza się możliwość ich ustnego zawarcia, co oznacza, iż umowa licencji niewyłącznej zawarta w ten sposób jest ważna, jednakże w praktyce mogą wystąpić praktyczne trudności z późniejszym udowodnieniem jej treści.

Małgorzata Wiśniewska