Czy powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały można wytoczyć na podstawie art. 189 KPC, dzięki czemu nie obowiązywałyby rygory terminów określone w KSH?

Balbina Kowalczyk

Powództwa takiego nie można oprzeć na art. 189 KPC. Potwierdza to także orzecznictwo sądowe, np. SA w Gdańsku w wyroku z 29.09.2011r. (I ACa 730/11) orzekł, że: „Regulacja przyjęta w art. 252 § 1 KSH jest szczególną w stosunku do art. 189 KPC w tym znaczeniu, że ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżenia sprzecznej z prawem uchwały wspólników i wyłącza możliwość jej zaskarżenia w trybie art. 189 KPC z powołaniem się na istnienie interesu prawnego w jej zaskarżeniu.”

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>