Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Osoby, które sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadają odpowiednie do wykonywanych przez siebie funkcji uprawnienia budowlane. Kiedy osoby te podlegają odpowiedzialności zawodowej? Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie i o jakich karach możemy mówić w jej kontekście?

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialności zawodowej nie należy utożsamiać z odpowiedzialnością karną. Odpowiedzialność zawodowa jest niezależna, ograniczona przedmiotowo do określonych przewinień i podmiotowo do kategorii osób.

Kto sprawuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to pojęcie, które definiuje Prawo Budowlane. Jest to działalność, przy której konieczna jest umiejętność fachowej oceny zjawisk technicznych albo zdolność do samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych czy techniczno-organizacyjnych. Co obejmuje w szczególności taka działalność?

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Uprawnienia budowlane osób, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać tylko te osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Prawo Budowlane stanowi, że muszą one być dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności, ale też innych wymagań, które wiążą się z wykonywaną przez taką osobę funkcją. Osoby te, muszą posiadać uprawnienia budowlane.

Jeśli chcemy uzyskać uprawnienia budowlane, musimy zdać zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Decyzję o nadaniu nam uprawnień budowlanych nadaje organ samorządu zawodowego. Kiedy złożymy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, właściwa izba samorządu zawodowego, przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne.

Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które:

 1. dopuściły się występków lub wykroczeń
 2. zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 3. spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, wskutek rażących błędów lub zaniedbań
 4. nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki
 5. uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru

Kary za popełnienie czynów, które powodują odpowiedzialność zawodową w budownictwie

W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

Prawo Budowlane przewiduje następujące kary, które mogą zostać wymierzone w takiej sytuacji. Są to:

 1. upomnienie
 2. upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie
 3. zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie

Trzeba pamiętać, że przy nakładaniu kary, brana jest pod uwagę dotychczasowa karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Warto zaznaczyć, że najbardziej surowa kara, a więc zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, orzekany jest w przypadku znacznego, społecznego niebezpieczeństwa czynu.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową, czy też uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu. Zakaz taki określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

Jeśli zostaniemy ukarani z jednoczesnym nałożeniem na nas obowiązku złożenia egzaminu i nie zdamy go w wyznaczonym terminie, otrzymamy dodatkowy termin w zakresie od 3 do 6 miesięcy. Jeśli nie uzyskamy pozytywnej oceny w dodatkowym terminie, zostanie stwierdzona utrata uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, który będzie złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wniosek, ten powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów. Wniosek może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.

Trzeba także zaznaczyć, że nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu oraz nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Zatarcie kary

Istotne jest również to, że organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:

 1. wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
  1. 2 lat – w przypadku kary upomnienia
  2. 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary upomnienia z nałożeniem obowiązku zdania egzaminu
  3. 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku kary zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 2. w okresach tych, nie był ponownie ukarany jedną z tych kar

Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Polecane

Najnowsze