Czy ugoda administracyjna może zostać zawarta pomiędzy tylko częścią stron w postępowaniu administracyjnym?

Aleksander Pietraszek

Nie. Ugoda nie może pomijać żadnej ze stron w postępowaniu administracyjnym. By była skuteczna, uczestniczyć w niej musi każda ze stron.

Magdalena Machy