Kryteria kontroli gospodarczej 

Kryteria kontroli gospodarczej 

Kontrola w gospodarce stanowi sytuację, gdy na mocy szczegółowych upoważnień ustawowych org. adm pub. uzyskuje kompetencję do ingerencji w działalność przedsiębiorcy, polegającej na czynnościach sprawdzających w celu ustalenia stanu zgodności działania podmiotu kontrolowanego z wymaganym kryterium oraz w miarę potrzeby sformułowaniem wniosków w celu :

– usunięcia stwierdzonych uchybień

– wprowadzenia usprawnień.

Istotą jest  wcześniejsze zawiadomienie przedsiębiorcy  o zamiarze  podjęcia kontroli . Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni  i nie później niż przed upływem 30 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia do przedsiębiorcy . Czas trwania kontroli  w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać :

– 4 tygodni w przypadku miko przedsiębiorców

– 8 tygodni w przypadku  pozostałych przedsiębiorców 

Czynności kontrole wykonywane są przez pracowników  organów kontroli po okazaniu legitymacji  służbowej która  stanowi upoważnienie  do wykonania tej czynności  .Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu . Kontrola nigdy nie jest celem samym w sobie, lecz celem kontroli jest poprawa działań kontrolowanego. Sama kontrola ma ustalić stopień prawidłowości działań podmiotu kontrolowanego. Natomiast modyfikacja leży już w innej sferze, wykraczając poza obszar kontroli. Zakres modyfikacji zależy jednak od samodzielności organizacyjnej podmiotu kontrolowanego. W prawie administracyjnym  przyjmuje się, że kontrola stanowi proces, na który składają się następujące elementy:

– zbadanie stanu rzeczy

– badanie zgodności stanu rzeczy ze stanem postulowanym

– ustalenie zasięgu i przyczyn ewentualnych rozbieżności

– przekazanie wyników tego ustalenia – a czasem też i dyspozycji:

a). podmiotowi kontrolowanemu

b). podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu

Kontrola nie zawiera w sobie żadnych elementów oddziaływania kontrolującego na kontrolowanego. Kontrola nie dysponuje środkami władczymi, w przeciwieństwie do nadzoru czy też kierownictwa.

Każdy przedsiębiorca jest  obowiązany  prowadzić i  przechowywać książkę kontroli  oraz wszelkie upoważnienia i protokoły pokontrolne a także udostępniać je żądanemu  organowi kontroli . Książka ta zawiera wpisy   dokonywane przez organ kontroli  a także informacje o wykonaniu zleceń pokontrolnych  przez samego przedsiębiorcę. 

Polecane

Najnowsze