Kiedy postanowienia art. 101 ust. 1 TfUE nie mają zastosowania?

Władysław Cieślewicz

Postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące zakazu porozumień ograniczających konkurencję w określonych przez Traktat sytuacjach mogą nie mieć zastosowania. Każde porozumienie lub kategoria porozumień między przedsiębiorstwami, decyzja lub kategoria decyzji związków przedsiębiorstw oraz praktyka uzgodniona lub kategoria praktyk uzgodnionych, które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, mogą zostać uznane za zgodne z unijną polityką konkurencji, jeżeli nie nakładają na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów, a także nie dają przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów. Oznacza to, iż zakaz porozumień ograniczających konkurencję ma charakter względny i możliwe są, pod wyżej wskazanymi przesłankami, wyłączenia spod generalnego zakazu.

Piotr Gamian