ZWROT ZALICZKI

Czy oświadczenie Kupującego w umowie przedwstępnej, że dysponuje on środkami finansowymi na pokrycie wszystkich należności wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się do sfinansowania pełnych kosztów przygotowania i realizacji przedmiotu umowy, może być podstawą do niezwrócenia mu wpłaconej zaliczki?
Paweł Monczak