Rodzaje posiedzeń w procesie cywilnym

Rodzaje posiedzeń w procesie cywilnym

Posiedzenia jawne

Jak wyżej wspomniano, do posiedzeń jawnych- będących zasadą w postępowaniu- zalicza się rozprawę i inne posiedzenia jawne, wyznaczone np. w celu przeprowadzenia zabezpieczenia dowodu. Nawet gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, to sąd posiada dyskrecjonalną władzę rozpoznania jej mimo wszystko na rozprawie i wyznaczenia posiedzenia jawnego.

Należy o nich zawiadomić poprzez wezwanie lub podczas posiedzenia poprzez ogłoszenie. Osoby zawiadamiane to strony i osoby zainteresowane. Jeżeli strona nie była obecna na posiedzeniu jawnym, należy zawsze doręczyć jej wezwanie na najbliższe posiedzenie.

Termin wezwania wynosi co do zasady minimum tydzień przed planowanym posiedzeniem, w pilnych wypadkach może zostać skrócony do trzech dni.

Wstęp na posiedzenie jawne mają strony, osoby wezwane i osoby pełnoletnie.

Z przebiegu każdego posiedzenia jawnego sporządza się protokół, do którego kontroli uprawnione są strony. Mogą one bowiem żądać jego uzupełnienia lub sprostowania w następujących terminach:

a. Zasadniczo nie później jak na kolejnym posiedzeniu,

b. Jeżeli chodzi o protokół rozprawy, po której nastąpiło wydanie wyroku- dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie.

Jeżeli protokół sporządzany był w formie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, to nie podlega on sprostowaniu.

Istotnym uprawnieniem stron związanym z protokołem jest zamieszczenie ich wniosków i oświadczeń w formie załącznika do protokołu. Jeżeli strona reprezentowana jest przez fachowego pełnomocnika, przewodniczący może zażądać złożenia takiego załącznika w wyznaczonym terminie.

Posiedzenia niejawne

Jeżeli Kodeks Postępowania Cywilnego lub ustawy szczególne tak stanowią, dochodzi do wyznaczenia posiedzenia niejawnego. Rozpoznawane są na nim przede wszystkim kwestie formalne, jak sprawdzenie wartości przedmiotu sporu podanej przez powoda czy rozpatrzenie wniosku o wyłączenie sędziego. Uprawnionymi do udziału w posiedzeniu niejawnym są tylko osoby wezwane. Jeżeli podczas posiedzenia nie wydano orzeczenia, to zamiast protokołu sporządza się jedynie notatkę urzędową.

Posiedzenia przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych charakteryzuje się wąskim kręgiem osób uprawnionych do wstępu na salę. Są to: strony, interwenienci uboczni, prokurator i po dwie osoby zaufania z każdej strony.

Przesłankami obligatoryjnego wyznaczenia tego typu posiedzenia są:

a. Niebezpieczeństwo, że przy publicznym rozpoznaniu sprawy zagrozi porządkowi publicznemu lub moralności

b. Jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą informacji niejawnych.

Poza tym, na wniosek strony może dojść do odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli sąd uzna podane przyczyny za uzasadnione lub gdy mają być roztrząsane szczegóły życia rodzinnego. W takim wypadku postępowanie dotyczące wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych, jedynie postanowienie w tym przedmiocie ogłaszane jest publicznie.

W postępowaniu w sprawach małżeńskich (o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o rozwód i o separację na żądanie jednego z małżonków) posiedzenia zasadniczo odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Polecane

Najnowsze