Różnice między awalem a poręczeniem

Różnice między awalem a poręczeniem

Poręczenie, o którym mowa w art. 876 KC to zobowiązanie poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczyciel staje się współdłużnikiem solidarnym, jeśli w umowie nie zastrzeżono inaczej. Istotą poręczenia jest jego akcesoryjność. Oznacza to, że istnienie poręczenia zależy od istnienia ważnego zobowiązania głównego. Nieważność zobowiązania głównego pociąga za sobą nieważność poręczenia, a umorzenie zobowiązania głównego powoduje wygaśniecie poręczenia. Poręczyciel jest odpowiedzialny w takim zakresie jak dłużnik główny, jednak dłużnik poprzez umowę z wierzycielem nie może zwiększyć zakresu odpowiedzialności poręczyciela po dokonaniu poręczenia. Wierzyciel może zacząć dochodzić swego roszczenia od poręczyciela od momentu zawiadomienia go o zwłoce dłużnika. W razie zaspokojenia wierzyciela przez poręczyciela, powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika. Wtedy może on żądać zwrotu od dłużnika.

Awal to zabezpieczenie zapłaty weksla. Poręczycielem wekslowym może być każdy, oprócz dłużnika głównego, czyli tego, kto przyjął weksel do zapłaty po jego wystawieniu. Podobnie jak w poręczeniu z KC awalista staje się dłużnikiem i odpowiada jak główny dłużnik. Jednak, o czym zawsze należy pamiętać, zobowiązanie awalisty jest ważne mimo tego, że zobowiązanie, za które poręczył okazuje się nieważne (chyba ze nieważność wynikałaby z wad formalnych). W przeciwieństwie do poręczenia, dokonanie awalu jest szczególnie sformalizowane. Awalista powinien napisać „poręczam”, „gwarantuje” lub podobnie na wekslu lub na dodatkowej karcie oraz wskazać, za kogo udziela poręczenia. Natomiast w poręczeniu z KC wystarcza tylko zwykła forma pisemna pod rygorem nieważności. Kolejną różnicą jest bezwarunkowość awalu, bowiem poręczenie w KC może być ustanowione pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym. Istotny jest również fakt, że awal może dotyczyć tylko sumy pieniężnej, jest to jednak zrozumiałe, szczególnie, że weksel może zabezpieczać tylko wierzytelność pieniężną. Ograniczona akcesoryjność weksla powoduje, że udzielenie poręczenia wekslowego jest dość ryzykowne, gdyż musimy liczyć się z tym, że w razie nieważności zobowiązania głównego i tak będziemy musieli ponosić odpowiedzialność względem posiadacza weksla.

Polecane

Najnowsze