Sponsoring a koszt uzyskania przychodu

Sponsoring a koszt uzyskania przychodu

Darowizna rozumiana jest jako umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (Art. 888 kodeksu cywilnego). Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ujęcie podatkowe sponsoringu:

Sponsoring jest usługą opodatkowaną na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania w polskiej ustawie o VAT jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zaś za odpłatne świadczenie usług uważa się każde świadczenie niestanowiące dostawy towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych (zwana dalej u.p.d.p.) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Ustawodawca w w/w artykule dokonuje podziału kosztów na koszty uzyskania przychodu:

  • bezpośrednio związane z przychodami;
  • inne niż bezpośrednio związane z kosztami uzyskania przychodu.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w ramach sponsoringu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu o ile nie są wymienione wśród wydatków nieuznawanych za koszty w (art. 16 ust. 1 u.p.d.p.).

Wydatki poniesione w ramach sponsoringu w sposób pośredni wpływają na osiągany przez przedsiębiorcę przychód, a tym samym mogą przyczynić się do jego zwiększenia w przyszłości.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPBI/2/423-845/10/PC.

”…poniesiony przez Spółkę wydatek – nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez Nią przychodach. Jednakże istnieje pośredni związek pomiędzy zapłatą opłaty z tytułu uczestnictwa w kampanii, a uzyskaniem przychodu (zabezpieczeniem, zachowaniem źródła przychodu) i jednocześnie nie podlega one wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Wydatki poniesione przez sponsora w ramach sponsoringu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, w kwocie uzyskanego w zamian świadczenia. Jeżeli więc świadczenie podmiotu sponsorowanego nie jest ekwiwalentne z wartością środków otrzymanych od sponsora, wówczas koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość świadczenia, zaś pozostała część będzie traktowana jako darowizna.

PRZYKŁAD: sponsor zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz klubu sportowego jednego ze swoich pomieszczeń o wartości rynkowej 10.000 zł w zamian za umieszczenie w hali klubu baneru z logo sponsora. Klub za świadczoną usługę reklamy wystawia na rzecz sponsora fakturę o wartości 7.000zł. Koszt uzyskania przychodu sponsora wynosi 7.000zł.

Wyżej wskazane stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. akt ITPB3/423-64/09/MT

Moment ujęcia kosztów związanych ze sponsoringiem:

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 4d u.p.d.p koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami potrącane są w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Koszt uważa się za poniesiony w dniu w którym ujęto go w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, albo dzień w którym został on ujęty na podstawie innego dokumentu, w przypdaku braku faktury lub rachunku.

Podstawa prana:

  • Dz. U. Nr 54, poz. 654, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Dz. U. nr 16, poz. 93 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

Polecane

Najnowsze