Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: egzekucja

Artykuły

 • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

  Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

 • Wierzyciel  04/12/2015

  Wierzyciel 

  Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym. więcej >>

 • Ograniczenia egzekucji 12/12/2012

  Ograniczenia egzekucji

  Chociaż głównym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe urzeczywistnienie świadczenia należnego od dłużnika, ustawodawca wziął pod uwagę również konieczność zapewnienia dłużnikowi podstaw egzystencji. W związku z tym wprowadzono ograniczenia egzekucji, które dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. więcej >>

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne 06/11/2012

  Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne

  Jednym z najpowszechniejszych sposobów prowadzenia egzekucji sądowej jest zajęcie wierzytelności dłużnika u pracodawcy. Ustawodawca przewidział odrębną regulację tej kwestii zarówno dotyczącą samej procedury jak i kosztów, przerzucając na pracodawcę ciężary podjętych czynności, których niewykonanie pociąga za sobą wysokie grzywny. więcej >>

 • Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych 02/02/2012

  Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych

  Kodeks postępowania cywilnego wyposażył wierzyciela w instrument wspomagający dochodzenie roszczeń od dłużnika. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja wyjawienia majątku dłużnika, uregulowana w art.913 – 9201 k.p.c. Niniejszy artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego która wejdzie w życie 3 maja 2012 r. więcej >>

 • Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym 17/01/2012

  Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym

  Z egzekucją przeprowadzaną podczas postępowania administracyjnego wiążą się określone dodatkowe opłaty, które uiścić powinien co do zasady zobowiązany. Szczegółową specyfikację kosztów, a także zasady ich uiszczania zawiera ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. Postępowanie egzekucyjne w administracji. więcej >>

 • Eksmisja- część II 16/01/2012

  Eksmisja- część II

  W poprzedniej części artykułu poruszono przede wszystkim kwestie związane z pojęciami wiążącymi się z eksmisją, jak również omówiono jej etapy. Druga część będzie dotyczyła praw przyznanych dłużnikowi, zwłaszcza przez pryzmat wejścia w życie z dniem 17 listopada 2011 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przywracającego możliwość eksmisji na bruk. więcej >>

 • Eksmisja - część I 11/01/2012

  Eksmisja - część I

  Egzekucja, której przedmiotem jest opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, potocznie nazywana eksmisją, od zawsze budziła liczne kontrowersje, które nasiliły się wraz z nowelizacją z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego. Zdecydowanie najistotniejszym novum było zniesienie zakazu eksmisji na bruk, a tym samym powrócenie do rozwiązań sprzed 2005 r. więcej >>

 • Egzekucja z nieruchomości 29/12/2011

  Egzekucja z nieruchomości

  Jednym z rodzajów egzekucji ze świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. To co kryje się pod nazwą „nieruchomość” definiuje art. 46 kodeksu cywilnego stanowiący iż „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Tematykę natomiast samej egzekucji z nieruchomości regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości 13/12/2011

  Egzekucja z ruchomości

  Przepisy części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego poświęcone są tematyce egzekucji komorniczej. Egzekucja ta może przybrać 2 postaci: egzekucji świadczeń pieniężnych i egzekucji świadczeń niepieniężnych. Świadczenia niepieniężne mogące podlec egzekucji to np. wydanie rzeczy ruchomych (art. 1041-1045) czy wykonanie czynności, którą może za dłużnika wykonać inna osoba ( art. 1047- 1049). Artykuł ten będzie jednak poświęcony tematyce egzekucji z ruchomości czyli jednemu z rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych. więcej >>

 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim. 18/11/2011

  Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim.

  Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty, orzeczenia i inne dokumenty, które mogą być tytułami egzekucyjnymi. Omawiany przepis wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, posługując się oznaczeniami wierzyciel – dłużnik, jednak należy mieć na uwadze tytuły egzekucyjne które mogą po stronie dłużnika wskazywać podmiot, który nie brał udziału w nawiązaniu stosunku obligacyjnego, nie zaciągał zobowiązania. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku analizy art. 787 k.p.c., kiedy tytuł egzekucyjny może być wystawiony również przeciwko małżonkowi dłużnika. więcej >>

 • Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych. 24/10/2011

  Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów egzekucyjnych, jednak najczęściej w praktyce pojawiają się jako tytuły egzekucyjne prawomocne orzeczenia sądu lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu, a także ugoda zawarta przed sądem. Wobec powyższych ustaleń artykuł ten stanowi krótką charakterystykę wyżej wymienionych tytułów egzekucyjnych więcej >>

 • W jaki sposób można ukształtować za pomocą umowy małżeńskie stosunki majątkowe? 14/07/2011

  W jaki sposób można ukształtować za pomocą umowy małżeńskie stosunki majątkowe?

  Małżonkowie decydujący się zawrzeć umowę majątkową muszą wybrać jeden ze wskazanych w art. 47 k. r. o. rodzajów ustrojów majątkowych. Nie wolno im kształtować żadnego nowego, nieuregulowanego w ustawie ustroju. Które z zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań jest najbardziej korzystne? Czy w ogóle można jednoznacznie wskazać najdogodniejsze czy jest to po prostu zależne od indywidualnych okoliczności istniejących między małżonkami? Poniższy artykuł ma na celu przyjrzenie się poszczególnym rodzajom ustrojów majątkowych uregulowanych w art. 47 k. r. o. więcej >>

 • Potrącenie 27/05/2011

  Potrącenie

  Umorzenie dwóch przeciwstawnych wierzytelności, na skutek oświadczenia woli jednej ze stron stosunku prawnego, zwane potrąceniem, zostało uregulowane w artykułach 498-499 KC. Uchyla ono obowiązek wykonania świadczeń, przez obie strony stosunku prawnego, z powodu zaspokojenia w skutek zwolnienia obu z nich  z obowiązku świadczenia. więcej >>

 • Tytuł egzekucyjny w sprawach cywilnych 11/11/2010

  Tytuł egzekucyjny w sprawach cywilnych

  Wyegzekwowanie określonego zachowania od dłużnika jest końcowym, finalnym etapem postępowania cywilnego. Wyraża się ono w przymusom wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego w oparciu o tytuł wykonawczy. Jak stanowi art. 776 kpc postawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Oznacza to, że egzekucja nie może być wszczęta i prowadzona, bez tytułu wykonawczego. By urzeczywistnić tytuł egzekucyjny konieczne jest wydanie odpowiedniego aktu prawnego, który ustali istnienie normy prawnej zindywidualizowanej i skonkretyzowanej o charakterze nakazującym lub zakazującym. Takim aktem jest tytuł egzekucyjny. więcej >>

 • Europejski Tytuł Egzekucyjny 25/10/2010

  Europejski Tytuł Egzekucyjny

  Rozporządzenie 805/2004 wprowadza nową instytucję prawa Wspólnot Europejskich jakim jest Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych. Ten akt prawny był kolejnym krokiem idącym najdalej w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego pomiędzy państwami członkowskimi w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 21 stycznia 2005, z tym, że zaczęto je stosować od 21 października 2005r. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie 12/10/2010

  Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie

  Skarga na czynności komornika (dalej skarga) jest środkiem pozwalającym na weryfikację czynności komorniczych przez Sąd. Sąd. więcej >>

 • Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji – powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) 12/10/2010

  Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji – powództwo ekscydencyjne (interwencyjne)

  W postępowaniu egzekucyjnym zdarza się, że prawa osoby trzeciej zostają naruszone czynnościami egzekucyjnymi. więcej >>