Umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego

Definicja umowy

Definicja umowy rachunku bankowego zawarta jest w art. 725 KC. Jest to umowa nazwana, przez którą bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Zgodnie z tą definicją do essentialia negotii tej umowy zaliczyć należy przechowywanie środków pieniężnych, w literaturze natomiast jest sporne czy należy tu także dokonywanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku. Umowa rachunku bankowego może zawierać również inne postanowienia, np. obowiązek wpłacania pewnych kwot czy też wiążących tą umowę z umową kredytu.

Prawa i obowiązki stron

Stroną umowy rachunku bankowego z jednej strony jest zawsze bank, z drugie posiadacz rachunku bankowego. Może być nim zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Do tej ostatniej kategorii nie zalicza się spółki cywilnej, rachunek bankowy w tej sytuacji jest współposiadanych przez wspólników spółki cywilnej, jest to tzw. rachunek wspólny. Ma to związek z tym, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są wspólnicy będący stroną umowy spółki.

Na banku, jako stronie umowy, spoczywa szereg obowiązków, wynikających zarówno z przepisów zawartych w ustawach, umów oraz regulaminów bankowych. Do powinności nałożonych przez przepisy prawa należą:

1) zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku na każde żądanie posiadacza rachunku (co do zasady),

2) wykonywanie zleceń posiadacza rachunku, o ile przepis szczególny nie przyznaje bankowi prawa odmówienia tego wykonania,

3) wypłacenie kosztów pogrzebów wkładcy osobie, która przedłoży rachunki,

4) informowanie posiadacza rachunku o każdej zmianie salda,

5) wypłacenie kwoty sięgającej maksymalnie dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, ustaloną za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, na rzecz osób przez niego wskazanych. Rachunkiem tym może być tylko rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub terminowa lokata oszczędnościowa,

6) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków pieniężnych,

7) zachowanie tajemnicy dotyczącej wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z prowadzeniem rachunku,

8) jeżeli zastrzeżono, że posiadaczowi rachunku należą się odsetki – obowiązek ich zapłaty,

9) przesyłanie przynajmniej jeden raz na miesiąc bezpłatnych wyciągów zawierających informacje dotyczące zmian stanu rachunku i ustalające saldo. Obowiązek taki spoczywa na banku, chyba że strony na piśmie ustaliły inaczej.

Najistotniejszym prawem banku jest możliwość obracania czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Na posiadaczu rachunku również ciążą pewne obowiązki. Zaliczyć tu można powinność zgłaszania bankowi każdej niezgodności salda w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku oraz obowiązek zgłaszania każdej zmiany swojego adresu, jeśli chodzi o rachunki imienne.

Do prawa posiadacza rachunku bankowego z kolei należą: swobodne dysponowanie środkami na nim zgromadzonymi, chyba że w umowie zawarto co do tego ograniczenia oraz pobieranie odsetek – jeżeli zostały zastrzeżone.

Rodzaje rachunków bankowych

Prawo Bankowego, w art. 49, wymienia następujące rodzaje rachunków bankowych:

1) rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze),

2) lokat terminowych,

3) oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych,

4) powiernicze.

Nie jest to pełny katalog. Oznacza to, że można tworzyć jeszcze inne rachunki, niewymienione przez ustawodawcę w tym artykule. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych mogą posiadać wyłącznie osoby fizyczne, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Polecane

Najnowsze