Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Wymóg ten jest wyraźnym odesłaniem do osoby twórcy. Nie oznacza to, że utwór musi koniecznie odzwierciedlać cechy indywidualności twórcy, ale że musi się wyróżniać w jakiś sposób od innych przejawów takiej działalności w sposób, który będzie świadczył o swoistości, a także oryginalności dzieła, które w pewnym stopniu jest niepowtarzalne. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2000 r., 1087/99 „ustalenie, że określona czynność (dzieło) ma charakter twórczy lub nie, nie należy do sfery zarzutów prawa materialnego, ale sfery ustaleń faktycznych będących dopiero podstawą zastosowania prawa”.

Rozstrzygając kwestię, czy dany rezultat pracy stanowi „utwór” sądy posługują się wypracowanymi wcześniej przez orzecznictwo wskazówkami, przy czym taki kierunek interpretacji utrzymał się w orzeczeniach sądowych wydawanych pod rządami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Stosownie do orzeczeń Sądu Najwyższego, przedmiotem ochrony prawnej jest:

– „wszelkie dzieło piśmiennictwa będące wypływem indywidualnej twórczości, bez względu na jej zakres i wartość” (orz. SN z 8 listopada 1932 r., OSN 1933, nr 1, poz. 7);

 

– „każdy przejaw działalności duchowej noszący cechę osobistej działalności, każda oryginalna myśl ludzka ujęta konkretnie w samodzielną formę” (orz. SN z 23 czerwca 1936 r., I K 336/36);

 

– „każda twórczość umysłowa […] byleby w swym ostatecznym wyniku, w swej zewnętrznej formie wykazywała znamiona, wyróżniające ją od innych dzieł osobliwością pomysłu i umiejętnością ujęcia tematu” (orz. SN z 31 marca 1938 r., OSP 1938, poz. 545);

 

– „każde dzieło […] byle tylko, przynajmniej pod względem formy, wykazywało pewne elementy twórcze, choćby minimalne” (orz. SN z 31 marca 1953 r., II C 834/52);

 

– „każde opracowanie […], w którym przejawia się twórcza praca autora, a więc gdy dzięki pomysłowości i indywidualnemu ujęciu dzieło uzyskało oryginalną postać” (nie publ. orz. SN z 27 marca 1965 r., I CR 39/65).

 

Literatura:

S. Grzybowski [w:] red. J. Barta, System prawa prywatnego. Prawo Autorskie, t. 13, Warszawa 2003


Polecane

Najnowsze