Użyczenie

Użyczenie

Obowiązki użyczającego

Pomimo realnego charakteru umowy użyczenia, użyczający nie jest zobowiązany do wydania rzeczy. Użyczający zobowiązuje się jedynie do znoszenia faktu, iż biorący używa rzeczy już wydanej. Stosunek prawny powstaje zatem dopiero w momencie wydania rzeczy, jednak użyczający nie jest zobowiązany do samego wydania a jedynie do znoszenia skutków dobrowolnego wydania. Użyczający jest odpowiedzialny jedynie za wady rzeczy, które wyrządziły szkodę biorącemu. Musi on jednak wiedzieć w momencie wydania o istnieniu tych wad i nie zawiadomić o nich biorącego

Obowiązki biorącego w używanie

Ze względu na osobisty charakter stosunku użyczenia, biorący nie może samowolnie oddać osobie trzeciej rzecz w używanie. Możliwe jest jednak wyjątkowe samowolne oddanie w używanie gdy biorący jest do tego zmuszony, wskutek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Biorący w używanie zobligowany jest do  używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz właściwościami. Zwykłe koszty utrzymania rzeczy obciążają biorącego w używanie. Jeżeli jednak, nakłady przez niego poniesione przewyższają granicę zwykłego utrzymania, rozlicza się on z użyczającym zgodnie z zasadami właściwymi dla prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Gdy rzecz w używanie bierze kilka osób jednocześnie odpowiadają oni solidarnie.

Ustanie stosunku użyczenia

Użyczenie zgodnie z zasadą swobody umów kończy się z upływem terminu określonego w umowie. Jeżeli użyczenie zawarto na czas nieokreślony, wygasa ono gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub gdy upłyną termin w ciągu, którego mógł ten użytek uczynić. Użyczający może zażądać niezwłocznego wydania rzeczy gdy:

1)    rzecz jest niewłaściwie używana,

2)    rzecz została bezpodstawnie powierzona osobie trzeciej,

3)    lub stała się użyczającemu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy.

W momencie ustania umowy użyczenia, biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić rzecz użyczającemu z zastrzeżeniem, iż rzecz ta powinna znajdować się w stanie niepogorszonym ale nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie tej rzeczy. Roszczenia związane z umową użyczenia ulegają przedawnieniu już po roku od dnia zwrotu rzeczy

Polecane

Najnowsze