Zakres i forma projektu budowlanego – nowe rozporządzenie ( cz. I I  ).

Zgodnie jednak ust. 6 powołanego powyżej przepisu ustawy Prawo budowlane, szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego  określa w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy minister właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zakres i forma projektu budowanego na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy prawo budowlane.

Obowiązujące od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012, poz. 462), zastępujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz.U. z 2003, Nr 120, poz.1133 z późn. zm. ), określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Część opisowa powinna zawierać m.in. przedmiot inwestycji, istniejący stan zagospodarowania działki, projektowane zagospodarowanie działki, zestawienie poszczególnych części zagospodarowania działki, informację czy działka lub teren objęty inwestycją są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają ochronie na podstawie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, informację o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, określoną zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki zawiera m.in.: orientację położenia działki, granice działki, usytuowanie obiektów istniejących  i projektowanych, ukształtowanie terenu, ukształtowanie zieleni, urządzenia przeciwpożarowe, układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, układ linii przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Projekt architektoniczno – budowlany.

Projekt architektoniczno – budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

Opis techniczny powinien określać  m.in.  przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz w zależności od obiektu jego charakterystyczne parametry techniczne – kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia, z uwzględnieniem, iż przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz przyjmując, iż powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie, formę architektoniczną i funkcję obiektu, jego układ konstrukcyjny, w przypadku obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dla obiektów liniowych – rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano –  instalacyjnego, charakterystykę energetyczną budynku, dane techniczne określające wpływ obiektu na środowisko, w stosunku do obiektu o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2, określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, warunki ochrony przeciwpożarowej.

Część rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego powinna przestawiać m.in.: elewacje, rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, przy budynkach ogrzewanych, wentylowanych i klimatyzowanych – rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe przegród zewnętrznych, podstawowe urządzenia instalacji, zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu. Dotyczy to także klas odporności ogniowej elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych.

Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach.