Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie 

Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie 

W myśl art. 47 i 51 Konstytucji RP  każdy ma prawo ochrony  życia prywatnego  , oraz nikt inny nie jest obowiązany   do upewnienia informacji  dotyczącej danej osoby. Przepisy prawne  regulujące  sposób przetwarzania danych osobowych  znajdują odniesienie w ustawie o ochronie danych osobowych  , która w dużej mierze  odnosi się do Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, na podstawie której  polityka ochrony  danych osobowych  dotyczy również państw członkowskich .

Przedsiębiorca  , jako podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  jest obowiązany  do zastosowania  odpowiednich środków  technicznych  i organizacyjnych   zapewniających   ochronę gromadzonych  danych . Prawidłowy system ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie jest zależny od  spełnienia podstawowych  obowiązków głownie przesłanek dotyczących  legalności  przetwarzania danych osobowych.

Przedsiębiorca w tym zakresie dokonuje   rejestracji zbioru danych   osobowych   w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych . Rejestracja  następuje po wcześniejszym złożeniu  wniosku, którego wzór określa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  11 grudnia 2008 r. w sprawie zgłoszenia zbioru  do rejestracji .

Przedsiębiorca wdrążając system ochrony danych osobowych powinien dokonać wcześniej inwentaryzacji danych osobowych  dzięki której wyodrębnione zostaną zbiory oraz wymagania dotyczące  funkcji systemu a także  proces bezpieczeństwa związanych  z przetwarzaniem danych . Ważne w tym przypadku są również szkolenia pracowników zajmujących się zakresem  przetwarzania danych osobowych, takie szkolenia powinny odbywać się cyklicznie mając na celu konieczność aktualizacji wiedzy .

Nad prawidłowym przebiegiem szkoleń czuwać powinien Administrator Bezpieczeństwa Informacji .

 W związku  z prowadzeniem dokumentacji  i gromadzenia danych osobowych  w przedsiębiorstwie , przedsiębiorca jest zobowiązany do :

– zabezpieczenia danych  przed udostępnieniem ich osobie nieupoważnionej

– pouczeniu o uprawnieniach  przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych

– udzieleniu odpowiedniej  informacji  na wniosek dotyczący przetwarzania danych osobowych

– wyznaczeniu administratora  bezpieczeństwa informacji

– nadaniu pisemnego  upoważnienia osobą które mają dostęp  do danych

– opracowaniu i wdrążaniu dokumentacji  opisującej  sposób  przetwarzania danych, a także zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych   zapewniających  przetwarzanie danych .

Czynniki mające wpływ na  decyzje  osób udostępniających   dane dotyczą głównie  spraw związanych  z zawarciem umowy np. umowy o prace, umowy pożyczki, a także dla wypełnienia obowiązku  wynikającego ze stosunku pracy .

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie  powinna dotyczyć   zgodności  systemu  z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz z dobrymi praktykami  stosowanymi w przedsiębiorstwie. Ważne w tym przypadku jest  zachowanie rzetelności i  skrupulatności  prowadzonej dokumentacji  z danymi . Przedsiębiorca  będący  administratorem  powinie zastosować  odpowiednie wymogi   odpowiadające analizie  wszystkich procesów  zachodzących   w przedsiębiorstwie .Istotą  jest  tutaj audyt  systemu  danych osobowych który  bada przebieg  aspektów  prawnych , organizacyjnych   oraz teleinformatycznych. Wynikiem takiej  procedury jest  raport  zawierający  informacje dotyczące  stanu ochrony. Każdy administrator  danych  występujący na rynku jako  przedsiębiorca  czy pracodawca  jest zobowiązany do  nadzorowania i przestrzegania obowiązków ochrony danych osobowych . Wiąże się to również z  zastosowaniem odpowiednich  urządzeń i systemów informatycznych  gwarantujących   prawidłowe  przetwarzanie i archiwizowanie danych .

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przedsiębiorca ponosi  karę pieniężną obecnie trwają prace dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych . Parlament Europejski i Rada Europejska rozpatruje wprowadzenie w obieg prawny rozporządzenia które obowiązywałby bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich , na to na celu również zastąpienie dotychczasowej Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej  w sprawie ochrony osób fizycznych   w zakresie przetwarzania danych   osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Zwiększone również zostaną sankcje w tym zakresie oraz usprawniony  zostanie system wdrożenia ochrony danych osobowych  w przedsiębiorstwie.

Polecane

Najnowsze