Propozycja zmian ewidencji i identyfikacji podatkowej

Propozycja zmian ewidencji i identyfikacji podatkowej

Głównym założeniem projektu ustawy jest m.in. usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników, ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się podatnicy, rezygnacja z obowiązku posługiwania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, bądź niebędące podatnikami podatku VAT numerem NIP.

 

W odniesieniu do administracji państwowej głównym założeniem jest usprawnienie jej działania poprzez wprowadzone zmiany w identyfikacji podatników, zwiększenie efektywności przetwarzania danych oraz zapewnienie ciągłej poprawy jakości danych.

 

Przedstawione założenia mają zostać osiągnięte poprzez przyjęcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, niebędących podatnika podatku od towarów i usług, numeru PESEL za identyfikator podatkowy, stworzenie centralnej rejestracji i utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), w której znajdowałyby się również dane z rejestru PESEL. Zmianie ma ulec sposób nadawania numeru identyfikacji podatkowej poprzez odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej i przyjęcie rozwiązań uproszczonych mających na celu współdziałania administracji.

 

Źródło:

www.mf.gov.pl

Polecane

Najnowsze