Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi.

Tryby nadzwyczajne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego

De lege lata Kodeks postępowania administracyjnego reguluje trzy tryby nadzwyczajne, do których należy: postępowanie w sprawie wznowienia postępowania, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz postępowanie w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji prawidłowej albo dotkniętej wadą niekwalifikowaną. Tryby te mają charakter służebny wobec tryby głównego, co oznacza , że ich byt prawny jest uzależniony od uprzedniej konkretyzacji normy prawnej w formie indywidualnego rozstrzygnięcia.

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie nadzwyczajnym

Ogólna dopuszczalność wniesienia skargi do sądu administracyjnego w przypadku, gdy toczy się już postępowanie administracyjne w jednym z trybów nadzwyczajnych powoduje konieczność wprowadzenia do ustawodawstwa uregulowania dotyczącego zbiegu tych dwóch dróg weryfikacji. Uregulowanie takie znalazło miejsce w art. 56 p.p.s.a: w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Zgodnie z powyższym należy przyznać, że ustawodawca przyznał laur pierwszeństwa weryfikacji na drodze administracyjnej, „nie dyskryminując” całkowicie drogi sądowoadministracyjnej, czego wyrazem jest zawieszenie postępowania przed sądem, nie zaś odrzucenie skargi.

Wszczęcie trybu nadzwyczajnego po wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W przypadku, gdy czasowo pierwszym zdarzeniem było wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (przed wszczęciem jednego z trybów nadzwyczajnych), to postępowanie administracyjne toczące się w sprawie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji podlega umorzeniu, toczące się zaś w trybie uchylenia lub zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną podlega zawieszeniu.

 

Bibliografia:

1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

2. Woś T. [red.], Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi. Komentarz., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

M. R.

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>