Obowiązki pracodawcy względem pracowników młodocianych

Obowiązki pracodawcy względem pracowników młodocianych

Podstawowe obowiązki wobec pracowników młodocianych

Pracownik młodociany jest pracownikiem, któremu pracodawca musi zapewnić szczególną ochronę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji pracowników młodocianych oraz wykazu prac lekkich, jakie mogą być wykonywane przez młodocianych, jeżeli zatrudnia młodocianych na umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich w celu innym niż przygotowanie zawodowe. Wykaz musi być zgodny z przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych i podlega on zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy po uzyskaniu aprobaty lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz może być zawarty w regulaminie pracy, o ile taki obowiązuje w danym zakładzie pracy, lub mieć formę osobnego dokumentu. Młodociany musi zostać zapoznany z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem pracy.

Ustawodawca uregulował normy dotyczące czasu pracy młodocianych w sposób odrębny niż dla pozostałych pracowników. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin, natomiast w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Ogólne normy czasu pracy młodocianych to do 8 godzin dla pracowników młodocianych w wieku powyżej 16 lat oraz 6 godzin dla pracowników w wieku do 16 lat

Pomimo, iż co do zasady pora nocna obejmuje osiem wybranych przez pracodawcę godzin między godzinami 21.00 a 7.00, pora nocna dla potrzeb wyznaczenia norm czasu pracy młodocianych została wyznaczona na czas pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00 lub w określonych przypadkach pomiędzy 20.00 a 6.00. Praca młodocianych w porze nocnej jest zabroniona i zakaz ten nie może być uchylony w przypadku zgody małoletniego lub jego przedstawicieli ustawowych. Przerwa w pracy młodocianego musi obejmować nie tylko porę nocną, ale i dodatkowo 6 godzin przed lub po porze nocnej, tak aby dobowy wypoczynek młodocianego obejmował 14 kolejnych godzin. Praca młodocianego musi być tak zorganizowana przez pracodawcę, aby oprócz odpoczynku dobowego zapewnić odpoczynek tygodniowy w wymiarze następujących po sobie 48 godzin obejmujących co do zasady niedzielę.

Obowiązki pracodawcy związane z nauką młodocianych pracowników

Pracownika młodociany co do zasady musi dokształcać się do ukończenia 18 lat lub do czasu ukończenia szkolenia zawodowego, jeżeli nie nastąpiło to przed ukończeniem przez pracownika 18 lat. Aby realizacja obowiązku dokształcania się była możliwa, pracodawca zapewnia pracownikowi młodocianemu

Pracownik młodociany, jak każdy uczeń, powinien mieć możliwość skorzystania z wypoczynku śródsemestralnego. Z tego powodu pracodawca ma obowiązek na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli pracownik młodociany nie zdecyduje się na urlop w czasie ferii, wymiar czasu pracy w tym okresie nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Należy jednak pamiętać, że dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może, zgodnie z ogólnymi zasadami, przekraczać 6 godzin.

Aby pracownik młodociany i jego opiekunowie byli świadomi zagrożeń wynikających z pracy w wybranym zawodzie, pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami nie tylko młodocianemu, ale również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.

Polecane

Najnowsze