Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Charakterystyka umowy

Umowa agencyjna uregulowana została w artykułach od 758 do 7649 kodeksu cywilnego. Jak większość umów zawartych w tym kodeksie ma charakter konsensualny. Szczególną cechą jest to, że zawierana jest pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Agent, bo z takim najczęściej określeniem mamy do czynienia podczas zawierania umowy, zobowiązuję się do zawierania umów w imieniu lub na rzecz zlecającego przedsiębiorstwa w ramach prowadzenia własnej firmy.

Stałe pośredniczenia w zawieraniu umów, odbywa w zamian za wynagrodzenie. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny, jej wysokość uzależniona jest od ilości lub wartości zawartych umów. Rzadko natomiast spotykane jest tzw. podstawowe wynagrodzenie. Wysokość prowizji winna być określona w umowie, w razie braku tego zapisu wysokość prowizji określa się zasadą zwyczajowo przyjętych stawek za daną czynność w miejscu wykonywania działalności.

Wynagrodzenia za działalność agenta należna jest co do zasady za okres obowiązywania umowy agencyjnej. Agent natomiast może zażądać prowizji od umów zawartych już po rozwiązaniu umowy ze zlecającym przedsiębiorcą w przypadku:

 -gdy do podpisania umowy doszło na podstawie działalności agenta podczas trwania

umowy, a podpisana została w niedługim czasie po jej ustaniu

-oraz gdy propozycja podpisania umowy została złożona przez agenta jeszcze podczas obowiązywania umowy agencyjnej

Zawarcie umowy agencyjnej nie wymaga żadnej szczególnej formy. Na podstawie Art. 7582 KC Każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających. Zrzeczenie się tego uprawnienia jest nieważne.

Jak już wcześniej wspomniano, agent działający na zlecenie danego przedsiębiorcy prowadzi własną działalność gospodarczą wiąże się to z pokrywaniem wszystkich kosztów z tym związanych.

Strony ograniczyć działalność konkurencyjną po rozwiązaniu umowy na okres nie dłuższy niż dwa lata. Za ograniczenie działalności konkurencyjnej zlecający zobowiązuje się wypłacić agentowi odpowiednią sumę pieniędzy. Ograniczenie winno być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Rozwiązanie umowy agencyjnej

Jak w większości umów, również tu mamy do czynienia z dwojakim katalogiem zobowiązań. Stosunek umowny może być zatem zawarty na czas oznaczony i nieoznaczony. W przypadku umowy na czas określony, wygasa ona co do zasady po okresie na jaki została zawarta, chyba że strony postanowiły inaczej.

W przypadku rozwiązania umowy na czas nieoznaczony zastosować należy formę wypowiedzenia stosunku umownego. Terminy ustawowe obowiązujące obie strony określone zostały w art. Art. 7641 kc i jest to kolejno miesiąc w pierwszym roku, dwa miesiące w drugim oraz trzy miesiące wypowiedzenia w trzecim i dalszych latach obowiązywania umowy.

Terminy do wypowiedzenia umowy mogą być również określone umowne, z uwzględnieniem tego iż winny być dłuższe niż te przewidziane w ustawie. Jak już wspomniano wcześniej umowa agencyjna ma charakter konsensualny, może zostać zatem rozwiązana za porozumieniem stron, bez zachowania terminów.

Polecane

Najnowsze