Jakie działania podejmuje Prezes UOKiK, gdy stwierdzi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów?

Brygida Kokoszka

Prezes Urzędu, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów, wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania. W decyzji tej, Prezes Urzędu może określić, środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Może również nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>