Stosunek administracyjno prawny 

Stosunek administracyjno prawny 

Stosunek administracyjno prawny   regulowany jest przepisami prawa administracujego . Elementami  są  składniki które mogą stworzyć  pewną konstrukcję stusnku administracyjno prawnego , mowa tutaj o:

 – podmiocie

-przedmiocie

– treści

– układzie

Przedmiot zawsze dotyczy określonej sprawy  z zakresu działania administracji publicznej  , w której  przydzielone zostały  szczególne kompetencje  jednemu z organów  administracji publicznej .Podmiotem  jest zawsze z jednej strony organ administracji publicznej który posiada kompetencje władcze wobec drugiego podmiotu , na tej zasadzie uwzględnia się  nierówno rzędną zależność stron ponieważ wszelkie decyzje podejmowane przez jeden z podmiotów mogą odnosić skutek decydujący  o rozstrzygnięciu danej sprawy . Drugim podmiot natomiast   może być osoba fizyczna, prawna, czy też inne organy administracji publicznej  które posiadają osobowość prawną .Może pojawić się również sytuacja gdzie podmiotami stosunku administracyjno prawnego będą dwa organy administracji publicznej   taki  stosunek  możemy uznać za wewnętrzny .

Treść i układ  stosunku  stanowią określenie i wyjaśnienie  sytuacji prawnej .

Obowiązki i uprawnienia  wynikające ze stosunku administracyjno prawnego   polegają na działaniu , znoszeniu lub zaniechaniu  , przeważnie mają charakter osobisty, czy też odnoszący się do konkretnej instytucji , natomiast  uprawnienia  obejmują tutaj zakres  spraw dotyczących nakazów  i zakazów wydawanych przez prawo . Bardzo często spotykamy się  z zachowaniem relacji  miedzy uprawnieniami a obowiązkami   szczególnie dotyczy to podmiotów stosunku administracyjno prawnego ponieważ  uprawnienie jednego podmiotu  odpowiadana uprawieniom drugiego. Sposoby nawiązywania stosunków administracyjno prawnych  są różne  z reguły wynikać mogą z  różnego rodzaju prawa  oraz jego zakresu .Do podstawowych   form zawierania stosunku administracyjno prawnego są :

– z mocy prawa  czyli ustaleniu  sytuacji faktycznej   która wiąże ściśle  określone skutki prawne

– z mocy aktu administracyjnego  który może zostać skierowany do konkretnej osoby 

-zgłoszenie roszczenia przez stronę  która odnosi się  do zachowania  organu administracyjnego

– przez określone zachowanie obywatela  czy też organu administracyjnego 

Stosunki administracyjno prawne  możemy  podzielić następująco :

– stosunek materialny  –   który wynika z przepisów prawa materialnego   , reguluje sferę praw i obowiązków obywatela  lub jednostkę  znajdujących się w obrocie pranwym . Dotyczyć może  ustalenia praw i obowiązków  które  zawarte są w aktach  administracyjnych   i odnoszą się do sytuacji faktycznych  , mogą mieć charakter trwały  czy też jednorazowego działania . Skupiamy  tutaj szczególną uwagę na zakresie prawa materialnego chociażby   dotyczącego obowiązku szkolnego  lub kontroli dokumentów tożsamości obywatela.

– stosunek  procesowy –  powstaje z reguły   na  tle stosunku materialnego  ale okres jego trwania określa sposób prowadzenia postępowania administracyjnego . Rozpoczyna się w momencie wszczęcia postępowania  i kończy s ie z chwilą wydania decyzji .Na drodze postępowania administracyjnego w przypadku tych stosunków wyróżnić możemy dodatkowo  stosunek  sporno – procesowy   który  dotyczy  zaskarżenia konkretnych aktów administracyjnych  do sądu .

Stosunek egzekucyjny –   następuje przy zachowaniu środków przymusu  stanowiącego  podporządkowanie się  aktom organu  administracyjnego   bardzo często występuje miedzy organem egzekucyjnym a wierzycielem bądź dłużnikiem  .

Stosunek nadzoru  – powstający w momencie sprawowania nadzoru nad organami i występujący pomiędzy  pomiędzy organem sprawującym nadzór a nadzorowanym . Istotą są tutaj  stosunki służbowe  nawiązywane głównie na zasadzie nominacji   i podporządkowania pracownika a  względem przełożonego .

W ramach stosunków administracyjno prawnych  możemy   spotkać się również z zewnętrznymi  i  wewnętrznymi   które mogą być powiązane  z prawami osobistymi  , majątkowymi  a także z korzystania z zakładów użyteczności publicznej

Czynności  faktyczne stosunku stanowią  zróżnicowane czynności  m dokonywane przez organy administracji publicznej   wyróżniające się  specyficznymi cechami  dotyczącymi realizacji zadań administracji . Niektóre z nich podejmowane są w sposób bezpośredni   w celu tworzenia konkretnej zmiany czy też znoszenia stosunków prawnych.

Możemy tutaj wyszczególnić dwa rodzaje  działań  tworzących  czynności faktyczne :

 – działania społeczno – organizatorskie

– materialno-  techniczne   – tutaj bardzo ważna jest podstawa prawna , ze względu na  to możemy je podzielić na zewnętrzne  za pomocą których  administracja  może wkracza bezpośrednio  w sferę podmiotów stosunku , oraz wewnętrzne za pomocą których   dochodzi do wykonania   poleceń   służbowych  w podmiocie administrującym    w przypadku sporządzania analiz  czy też prognoz .  W znaczeniu prawnym zawarcie stosunku administracyjno prawnego  nie stanowi zawarcia umowy  administracyjnej  , strony (podmioty) mogą zawrzeć ugodę która jest również istotnym faktem zawarcia stosunku administracyjno prawnego .

Polecane

Najnowsze