Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: VAT

Artykuły

 • Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją 19/10/2012

  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z zakupów dokonanych przed uzyskaniem statusu podatnika czynnego VAT? więcej >>

 • Czy brak kilometrówki wpływa na możliwość zaliczenia VAT do kosztów uzyskania przychodu? 14/08/2012

  Czy brak kilometrówki wpływa na możliwość zaliczenia VAT do kosztów uzyskania przychodu?

  W związku z użytkowaniem przez podatnika samochodu osobowego, niestanowiącego składnika majątku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przysługuje mu ograniczone prawo zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

 • Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a 27/01/2012

  Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a

  Stosowanie procedury uproszczonej w imporcie towarów pozwala podatnikom na rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT, bez konieczności jego wpłaty na rachunek urzędu celnego. W przypadku standardowej procedury celnej podatek należny najpierw wpłacany na rachunek urzędu wraz z cłem a następnie wykazywany jest jako podatek naliczony w deklaracji VAT poprzez rozliczenie dokumentów SAD. więcej >>

 • Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie? 25/11/2011

  Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie?

  Pracodawca ma obowiązek dbania o zdrowie i życie swoich pracowników. W związku z tym jeżeli lekarz okulista uzna, że pracownik podczas pracy przed komputerem ma stosować okulary, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ich pracownikowi lub do zwrotu koszty ich zakupu. Wspomniany obowiązek wynika bezpośrednio z § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). więcej >>

 • Kiedy można anulować fakturę? 21/11/2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii anulowania wystawionej faktury VAT. Mimo to, organy podatkowe dopuszczają taką możliwość po spełnieniu pewnych warunków. więcej >>

 • Różnice kursowe od faktur walutowych wystawianych przez polskich kontrahentów 03/11/2011

  Różnice kursowe od faktur walutowych wystawianych przez polskich kontrahentów

  Możliwość wystawiania faktur w walutach obcych, służących rozrachunkom z polskimi kontrahentami istnieje w Polsce od 2009 roku. Wynika ona ze zmian wprowadzonych w art. 358 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich zmian wprowadzonych w prawie dewizowym. Zmiany te nie idą jednak w parze ze zmianami wprowadzonymi w prawie podatkowym. W przypadku wystawienia faktury VAT dla polskiego kontrahenta nadal zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia dotyczącego m.in. sposobu wystawiania faktur, które wskazują, że wartość VAT na fakturze musi być zawsze wyrażona w PLN. więcej >>

 • Zmiana ustawy o VAT 09/08/2011

  Zmiana ustawy o VAT

  W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64 poz. 332). Najważniejsze zmiany weszły w życie od 1 kwietnia 2011 r. więcej >>

 • Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów 08/08/2011

  Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów

  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Termin w jakim podatnik może dokonać odliczenia został ściśle określony przepisami prawa, nie jest jednak jednolity dla wszystkich zakupów dokonywanych przez podatnika. więcej >>

 • Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT 03/08/2011

  Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT

  Wraz z wprowadzonymi w 2011r zmianami w ustawie o VAT pojawiły się wątpliwości co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. więcej >>

 • Aktualizacja zgłoszenia identyfikacyjnego 04/07/2011

  Aktualizacja zgłoszenia identyfikacyjnego

  W celu uzyskania numery identyfikacji podatkowej podatnicy zobowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Bez względu na liczbę oraz rodzaj opłacanych przez podatnika podatków, wybraną formę opodatkowania, liczbę czy też rodzaje prowadzonej działalności, bądź też liczbę prowadzonych przedsiębiorstw podatnik dokonuje zgłoszenia jednokrotnie. Jednak na tym nie kończą się ustawowe obowiązki podatnika odnoszące się do zgłoszenia. więcej >>

 • Podatnik VAT UE nie składa deklaracji 22/06/2011

  Podatnik VAT UE nie składa deklaracji

  Istotną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 18 marca 2011 jest zwolnienie podatników VAT UE ze składania deklaracji w sytuacji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. więcej >>

 • Powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku VAT przy dostawie książek 20/06/2011

  Powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku VAT przy dostawie książek

  Począwszy od 1 maja 2011 roku właściwa przy dostawie książek stawka podatku VAT co do zasady wynosi 5%. Moment powstania obowiązku podatkowego został określony w art. 19 ust 13 pkt 3 ustawy o VAT. więcej >>

 • Refakturowanie usług w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2011 30/05/2011

  Refakturowanie usług w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2011

  Uchwalona 18 marca 2011r. nowelizacja ustawy o VAT doprecyzowała pojęcie refakturowania usług, które dotychczas występowało jedynie na gruncie gospodarczym. Wprowadzając art. 8 ust 2a ustawy o VAT ustawodawca poszerzył jednocześnie krąg czynności podlegających opodatkowaniu, jako świadczenie usług. więcej >>

 • Nieodpłatne wydania towarów od 1 kwietnia 2011r. 25/05/2011

  Nieodpłatne wydania towarów od 1 kwietnia 2011r.

  W dniu 18 marca 2011 roku Sejm uchwalił kolejną ustawę zmieniającą m.in. ustawę o podatku od towarów i usług. Wiele z wprowadzonych zmian ma istotne znaczenie dla sposobu rozliczania podatku przez podatników. więcej >>

 • Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu 16/05/2011

  Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu

  Kolejne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT z 18 marca 2011r. dotyczą sposobu naliczania i odliczania podatku oraz sposobu powstawania obowiązku podatkowego w obrocie m.in. złomem. więcej >>

 • Eksport pośredni a stawka podatku 0% 30/10/2010

  Eksport pośredni a stawka podatku 0%

  Pojęcie eksportu towarów zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zawierającym objaśnienia pojęć znajdujących się w ustawie. Zgodnie z podaną definicją eksport to ”potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7”. Jeżeli wywóz towarów dokonywany jest przez nabywcę towarów bądź na jego rzecz wówczas mamy do czynienia z eksportem pośrednim towarów. więcej >>

 • Eksport bezpośredni a stawka VAT 0% 21/10/2010

  Eksport bezpośredni a stawka VAT 0%

  Zgodnie z definicją przedstawioną w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług przez eksport należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Wywóz musi nastąpić w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, a więc musi być koherentny z dostawą towarów (zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną). Eksport musi być dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), bądź nabywcę mającego siedzibę poza terytorium wspólnoty lub na jego rzecz (eksport pośredni). Wyłączeniu z definicji eksportu podlega wywóz towarów przez nabywcę w celu wyposażenia lub zaopatrzenia m.in. łodzi rekreacyjnych, prywatnych środków transportu. więcej >>