Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: poręczenie

Artykuły

 • Różnice między awalem a poręczeniem 25/04/2012

  Różnice między awalem a poręczeniem

  Poręczenie, które znamy z Kodeksu cywilnego to instytucja osobistego zabezpieczenia wierzytelności. Z pozoru awal, czyli poręczenie wekslowe jest podobne, gdyż również ma na celu dodatkowo zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Jednak różnice, które zachodzą miedzy tymi poręczeniami powodują, że awal to szczególny rodzaj zabezpieczenia, do którego nie stosuje się przepisów o poręczeniu z KC. Co więcej, poręczenie za weksel jest bardziej ryzykowne, o czym mowa niżej. więcej >>

 • Porozumienie wekslowe 14/12/2011

  Porozumienie wekslowe

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - Prawo wekslowe w sposób bardzo lakoniczny odnosi się do zagadnienia porozumienia wekslowego, stanowiąc jedynie, w art. 10, iż „jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa”. więcej >>

 • Następstwa spełnienia świadczenia przez poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika 28/07/2011

  Następstwa spełnienia świadczenia przez poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika

  Po spełnieniu świadczenia przez wierzyciela, dług nie wygasa. Wprawdzie wierzyciel zostaje zaspokojony lecz nadal otwarta pozostaje kwestia ewentualnego zwrotu poręczycielowi przedmiotu świadczenia przez dłużnika. Nielogiczne byłoby pozostawienie tej kwestii jedynie do uregulowania umownego, gdyż mogłoby to często powodować nieuzasadnione pokrzywdzenie poręczyciela niekorzystną dla niego umową. Art. 518 § 1 k.c. wprowadza więc ogólną regułę, w myśl której wyliczone w art. podmioty ( w tym poręczyciel ), które spłacą wierzytelność wchodzą w prawa wierzyciela. więcej >>

 • Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść 30/05/2011

  Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść

  Poręczenie jest umową zabezpieczającą wierzytelność, dość często obecnie stosowaną między innymi przez banki. Poręczyciel zobowiązuje się w tej umowie wykonać zobowiązanie dłużnika na wypadek gdyby ten go nie wykonał. Umowa ta ma charakter akcesoryjny, co przejawia się w tym, że dług wynikający z poręczenia zależy od długu głównego. więcej >>

 • Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego 05/05/2011

  Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego

  Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>