Umowa sponsoringu

Umowa sponsoringu

Sponsoring jest jedną z form masowej promocji, która ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców i promowanie wizerunku sponsora na masowej imprezie czy podczas tzw. eventu. Sponsoring jest dobrym i skutecznym sposobem na zyskanie popularności, poprawę złego wizerunku czy zmianę „czarnego pr”.

Sponsoring jest umową dwustronnie zobowiązującą. Nie można mylić go z darowizną ponieważ sponsor w zamian za przekazane fundusze oczekuje od sponsorowanego dokonania określonych czynności, które mają na celu osiągnięcie pewnych marketingowych korzyści. Nie można jednak mówić o ekwiwalentności świadczeń, ponieważ nie sposób „zmierzyć” czy porównać, np. zamieszczenie baneru reklamowego czy logo sponsora przy scenie podczas imprezy z przekazanymi na jej zorganizowanie funduszami.

Jeśli chodzi o prawa i obowiązki stron umowy to powinny być one określone w zawartej między stronami umowie. Poza głównymi świadczeniami jakimi są: umieszczenie logo z nazwą sponsora, rozdawanie ulotek reklamowych sponsora w zamian za określone świadczenie pieniężne bądź niepieniężne (można np. korzystać ze sprzętu sponsora) strony mają również inne prawa i obowiązki. Sponsor może zgłaszać uwagi co do przebiegu imprezy czy zaproszonych na nią gości. Ma prawo żądać od sponsorowanego przedłożenia harmonogramu planowanej imprezy , sprawozdania z wykonanej imprezy, faktur oraz zachowania w tajemnicy danych sponsora. Sponsorowany natomiast może żądać od sponsora udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z określonych praw własności intelektualnej i przemysłowej niezbędnych do wykonania przez niego umowy takich jak nazwa czy symbol. Musi dbać o dobre imię i renomę sponsora oraz zachować w tajemnicy informacje uzyskane od sponsora.

Sponsoring jest zatem dobrą formą działalności marketingowej pozwalający na osiągnięcie obopólnych, często rozciągniętych w czasie, korzyści zarówno przez sponsorowanego jak i sponsora.

Polecane

Najnowsze