W jaki sposób wykonuje się kontraktowe prawo odstąpienia od umowy ?

W jaki sposób wykonuje się kontraktowe prawo odstąpienia od umowy ?

Jak wykonać prawo odstąpienia?

Omawiane prawo wykonywane jest poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli, które ma charakter prawno kształtujący. Oczywiście oświadczenie odstępującego powinno być skierowane do drugiej strony stosunku zobowiązaniowego. W prawie cywilnym, zgodnie z art. 61 K. C., oświadczenie woli uznaje się za złożone z chwilą gdy dotarło do drugiej strony w taki sposób by mogła się ona z nim zapoznać. Oświadczenie woli odstępującego zgodnie z treścią art. 60 Kodeksu Cywilnego może być wyrażony w dowolnej formie byleby dostatecznie wyrażało zamiar osoby, która je wyraża. Może być to jakiekolwiek zachowanie czyli odstąpić od umowy można poprzez ustne poinformowanie drugiej strony, poprzez wystosowanie do niej zawiadomienia w formie pisemnej czy nawet w postaci elektronicznej. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie wymaga żadnego uzasadnienia, chyba że strony w umowie przewidziały taki wymóg. Kolejnym ważnym aspektem omawianego zagadnienia jest możliwość odwołania oświadczenia o odstąpieniu od umowy? Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego skuteczne odwołanie oświadczenia woli wymaga złożenia kolejnego, które dotrze do osoby zainteresowanej równocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu albo nawet wcześniej (art. 61 zd. 2 K. C.). Jeżeli odstępujący od umowy chciałby później cofnąć swoje oświadczenie wymagana jest do tego zgoda drugiej strony stosunku obligacyjnego. W doktrynie panuje pogląd, że wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy na „cofnięcie” oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy traktowane jest jako przyjęcie oferty zawarcia nowej umowy kreującej taki sam stosunek prawny. Nie należy zapominać, że oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno być bezwarunkowe przemawiają za tym przede wszystkim wzgląd na ochronę interesów drugiej strony stosunku zobowiązaniowego a także prawno kształtujący charakter oświadczenia. Niektórzy przedstawiciele doktryny dopuszczają złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu pod warunkiem zawieszającym, o ile ten warunek zostanie spełniony przed końcem wymaganego terminu określonego w art. 395 § 1 zd. 1 Kodeksu Cywilnego.

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Generalnie jak zostało wcześniej wskazane oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie wymaga zachowania formy szczególnej. Jednak jeżeli umowa główna została zawarta w zwykłej formie pisemnej lub innej formie szczególnej oświadczenie o odstąpieniu powinno być wyrażone także w takiej formie, ale jedynie dla celów dowodowych (ad probationem). Zgodnie z zasadą autonomii woli stron, te zwierając umowę mogą zadecydować, że odstąpienie od umowy będzie wymagało określonej formy.

Wpływ zmian podmiotowych w stosunku obligacyjnym na kontraktowe prawo odstąpienia

Jest to odrębny problem, w którym należy zastanowić się czy zmiany podmiotowe w stosunku zobowiązaniowym wpływają na wykonanie prawa odstąpienia? W przypadku cesji wierzytelności prawo umownego odstąpienia od umowy przechodzi z cedenta na cesjonariusza, chyba że prawo odstąpienia zostało wyłączone z zakresu cesji. Bardziej skomplikowana sprawa ma miejsce w przypadku umów wzajemnych. Po dokonaniu przelewu wierzytelności, poprzedni wierzyciel nadal pozostaje dłużnikiem. Dlatego też jeżeli cesjonariusz chce wykonać prawo odstąpienia koniecznie musi uzyskać zgodę poprzedniego wierzyciela czyli cedenta. Kolejną interesującą sytuacją jest przelew samego prawa odstąpienia. Jednak ze względu na ścisły związek tego prawa z głównym stosunkiem zobowiązaniowym taki samoistny przelew jest niedopuszczalny. W przypadku przejęcia długu na przejemcę przechodzi kontraktowe prawo odstąpienia od umowy.

Polecane

Najnowsze