Zakład administracyjny

Zakład administracyjny

W  zakresie prawnym istnieje wielka rozbieżność co do definicji zakładu administracyjnego   ponieważ zależne jest to od kryteriów jego budowy  , zależne jest to min. od  charakteru działalności i jego sposobu . Zakład możemy określić w dwóch znaczeniach – formalnym – tutaj zaliczyć możemy państwową jednostkę organizacyjną nie będącą organem państwowym i przedsiębiorstwem państwowym, lub materialnym – czyli państwowa jednostka organizacyjna nie będąca organem państwowym mogąca w celu wykonywania swoich zadań nawiązać stosunek administracyjnoprawny Bardzo ważne w  momencie realizacji zadań wymaga się przyznanie władztwa zakładowego. Władztwo obejmuje prawo do stanowienia norm ogólnych i indywidualnych . Istota w funkcjonowaniu zakładu jest nadanie mu statutu  w którym określone zostaną kompetencje jego organów , sposób funkcjonowania  zależności organizacyjne .Dodatkowo regulamin może określać prawa i obowiązki  użytkowników  zakładu administracyjnego oraz sposobu korzystania z tych praw. Pełną organizację i cechy zakładu administracyjnego możemy określić jako :

– świadczące usługi  niematerialne  głownie w dziedzinie oświaty , kultury , nauki itp. działalność ta decyduje o częstotliwości i jakości świadczenia usług  przy czym korzystanie z zakładu jest obowiązkowe co przyczynia się do  sformułowania  praw społecznych obywateli

– tworzone są przez różne organy administracyjne na różnych podstawach prawnych  

– korzystanie z zakładów jest ograniczone , korzystać z nich mogą głownie użytkownicy  danego zakładu  ale dostępność może być bardziej lub mniej  powszechna

– korzystanie z zakładu może być dobrowolne , a miedzy  organami a użytkownikiem zakładu może zostać nawiązany stosunek administracyjny  w sposób właściwy  dla powstanie tych stosunków czyli z mocy prawa

– miedzy korzystającymi   a organami  zakładu tworzy się  moc prawna lub decyzja  o przyjęciu  stosunku władztwa zakładowego  którego treść może stanowić z jednej strony  możność jednostronnego  ustalenia pozycji  prawnej i faktycznej użytkownika a z drugiej obowiązek użytkownika  poddania się warunkom dyspozycyjnym  organów zakładu 

Zakłady administracyjne nie podlegają władzy hierarchicznej , mogę być tworzone w drodze ustawy bądź w drodze aktów  organów administracji rządowej i samorządowej .Do najważniejszych  cech zakładów należą chociażby wyodrębnienie organizacyjne , celowość świadczonych usług , substrat osobowy , dodatkowo  majątek i władztwo zakładowe. Do podstawowego  podziału  zakładów administracyjnych zaliczyć możemy:

 – publiczne – czyli otwarte , mogą być tworzone na podstawie organizacji administracji rządowej i organów administracji samorządowej

-niepubliczne – mogą być tworzone przez fundacje, stowarzyszenia

Dodatkowy podział stanowi wyróżnienie :

– zakłady otwarte np. biblioteka, muzea

-zakłady o ograniczonym zasięgu  dla określonej liczby osób  np. Szkoły Wyższe

– zakłady zamknięte – z których korzystać mogą  osoby wyznaczone  przez prawo lub akt wyznaczonego  organu administracji np. zakłady karne

Przedmiot działalności zakładu z reguły dotyczy konkretnego zakresu  mowa tutaj o oświacie, kulturze i sztuce , ochronie zdrowia , opiece społecznej , bezpieczeństwa i porządku publicznego .Akty zakładowe są kierowane do użytkowników  mogą mieć postać aktów prawnych w tym cywilnoprawnych np. zapłata za usługę , lub administracyjnoprawnych  np. decyzje,. regulaminy. Użytkownikami  zakładów są głównie podmioty do których ma zastosowanie władztwo zakładowe. Użytkowanie może polegać na gwarancji świadczenia dla określonych podmiotów np. bezpłatne korzystanie z bibliotek , lub prawnego obowiązku korzystania ze świadczeń zakładu np. obowiązek szkolny, a także całkowitego braku gwarancji  świadczenia i obowiązku korzystania. Zakres zakładu administracyjnego ma zastosowanie w przepisach Kodeksu Postepowania Administracyjnego , wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia mające postać aktów  administracyjnych na tej podstawie podlegają  również  kontroli sądów administracyjnych a także zaskarżeniu.

Polecane

Najnowsze