Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • <strong>Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego</strong> 04/05/2018

  Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego

  Instytucja mediacji została wprowadzona do postępowania administracyjnego ogólnego ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Regulacja mediacji w rozdziale 5a k.p.a. wzorowana jest na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego z pewnymi odrębnościami. Wynikają one z przedmiotu spraw, które są rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu administracyjnym, z zastrzeżeniem ugody administracyjnej. Mediatorowi, w przeciwieństwie do organów administracji publicznej, nie przysługuje władztwo administracyjne. więcej >>

 • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

  Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

 • Wierzyciel  04/12/2015

  Wierzyciel 

  Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym. więcej >>

 • Program Infrastruktura i Środowisko 20/11/2015

  Program Infrastruktura i Środowisko

  Program obejmuje różne projekty w zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia oraz typu podmiotów które mogą z niego korzystać. więcej >>

 • Serwis Obywatel.gov.pl 13/11/2015

  Serwis Obywatel.gov.pl

  Stanowi część programu, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, może korzystać z niego każdy obywatel a zarazem używać materiałów które są zamieszczone na portalu. Materiały dostępne zawierają wszystkie nazwy i opisy usług oraz formularze, można je kopiować, umieszczać na stronach internetowych a także drukować. więcej >>

 • Korupcja gospodarcza 27/04/2015

  Korupcja gospodarcza

  Korupcja to dość realny problem w sektorze prywatnym , wszelkie przekupstwa bywają różnorodne, a czasami bardzo trudne do wykrycia. Głównym narzędziem przekupstwa są pieniądze a także formy świadczeń, które przychodzą na korzyść drugiej osoby, a w szczególności do takich działań możemy zaliczyć określone działania chociażby ujawnienie tajemnic gospodarczych. więcej >>

 • Status przedsiębiorcy zagranicznego 20/04/2015

  Status przedsiębiorcy zagranicznego

  W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalności gospodarcza na terenie Polski. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest ustalenie przesłanek które decydują statusie przedsiębiorcy. więcej >>

 • Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej  02/04/2015

  Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej 

  Przedmiotem udzielenia koncesji  jest z reguły  rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,  do której został upoważniony  przedsiębiorca. Zakres kontroli  obejmuje ocenę  czy przedsiębiorca  nie dokonał bezpodstawnego  roszczenia bądź zawężenia uprawnień  co do przedmiotu  i zakresu swojej  działalności. więcej >>

 • Kryteria kontroli gospodarczej  30/03/2015

  Kryteria kontroli gospodarczej 

  Kontrola jest zatem skierowana do przedsiębiorców, a więc podmiotów niepodporządkowanych administracji. Ustawodawca wprowadził ogólne ramy kontroli, ze względu na szeroki zakres uprawnień kontrolnych Niemniej jednak ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej  wprowadziło wyjątki, co nie pozwala na zaliczenie ustawy  jako regulacji całościowych wobec kontroli w gospodarczej. więcej >>

 • Administracja trzeciego sektora  26/03/2015

  Administracja trzeciego sektora 

  Zadania publiczne związane z zaspokajaniem potrzeb społecznych organy administracyjne mogą realizować przy współudziale podmiotów niepublicznych. Szczególnie widoczna jest powyższa współpraca w przypadku realizacji polityki społecznej rozumianej jako działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, w celu poprawienia materialnego w wyrównania szans życiowych najsłabszych pod względem ekonomicznym i socjalnym. więcej >>