Czy można przeprowadzić egzekucję z użytkowania wieczystego?

Elwira Skórka

Tak. Możliwa jest zarówno egzekucja z użytkowania wieczystego jak i z ułamkowej części nieruchomości. Do ich prowadzenia stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz uregulowania szczególne, np. art. 1005 kpc stanowi iż „o zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczystego także właściciela nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę”.

Aleksandra Kuleczko