Straż gminna cz. II

Straż gminna cz. II

Do czego uprawnia bycie strażnikiem miejskim?

Strażnicy gminni(miejscy) wykonując swoje zadnia określone w art 10 i 11 ustawy mają prawo do:

 1)    udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

  2)   legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

  3)   ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

  3a)   dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  4)   nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

  5)    dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

  6)    usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

  7)   wydawania poleceń,

  8)   żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

  9)   zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji, 

Jakich środków używają strażnicy?

Strażnik w związku z wykonywaniem swoich obowiązków może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających mu wykonanie zadań.

Środkami przymusu bezpośredniego, którymi może posługiwać się strażnik to:

1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

  2)   kajdanki,

  3)   pałki obronne wielofunkcyjne,

  4)   psy i konie służbowe,

  5)   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),

  6)   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

  7)   ręczne miotacze gazu. 

Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

Polecane

Najnowsze