Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej

Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej

Zagadnienia ogólne1

Głównymi organami Krajowej Izby Odwoławczej są zgromadzenie ogólne, Prezes KIO oraz wiceprezesi. W skład zgromadzenia ogólnego wchodzą wszyscy członkowie Krajowe Izby. Całkowita liczba członków Izby nie może przekroczyć 100 osób.

Prezes i wiceprezesi Krajowej Izby Odwoławczej2

Prezesa i wiceprezesów izby powołuje Premier na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spośród członków Izby. Kadencja wyżej wskazanych organów trwa 3 lata. Premier może odwołać Prezesa izby przed upływem kadencji, jeśli będą miały miejsce okoliczności wskazane w art. 174 ust 5 ustaw. Przykładem takich zdarzeń może być: prawomocne skazanie za przestępstwo, umyślne utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, utrata obywatelstwa polskiego.

Prezes izby kieruje pracami KIO, przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu, reprezentuje Izbę na zewnątrz, posiada także kompetencje prawotwórcze (uchwala w formie zarządzenia regulamin prac KIO).  Ma, więc on kompetencje do tworzenia prawa wewnętrznie obowiązującego, wiążącego tylko i wyłącznie członków Izby.

Kolejnym obowiązkiem opisywanego organu Izby jest zwoływanie posiedzeń zgromadzenia ogólnego.  Ustawa zobowiązuje go do zwoływania posiedzeń przynajmniej dwa razy w roku, na wniosek połowy członków izby lub przewodniczącego sądu dyscyplinarnego Izby.

Prezes Izby określa terminy posiedzeń zgromadzenia ogólnego, a także wyznacza skład orzekający Izby w tym jego przewodniczącego.

Zgromadzenie ogólne3

Najważniejszym organem Izby jest Zgromadzenie Ogólne. Jak wyżej zostało wskazane w skład zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Izby.  Opisywany organ ma przede wszystkim kompetencje prawotwórcze. Uchwały zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków izby. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający posiada Prezes Izby.

Zgromadzeni ogólne jest także podmiotem II instancji w trakcie postępowania dyscyplinarnego. Rozpatruje odwołania od orzeczeń sądu dyscyplinarnego.

Statut Członka Krajowej Izby Odwoławczej4

Członkiem Izby może być osoba spełniająca następujące obowiązki: posiada obywatelstwo polskie, posada wyższe wykształcenie prawnicze, posiada zdolność do czynności prawnych, ukończyła 29 lat, ma nieposzlakowaną opinie, niebyła skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Każdy osoba przed rozpoczęciem swojej pracy w KIO musi złożyć uroczyste ślubowanie przed Premierem, wypowiadając słowa określone w art. 173 ust. 5 ustawy. Stosunek pracy zostaje nawiązany aktem powołania.

Członkostwo w Izbie obwarowane jest pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z art. 174 ustawy członek izby nie może być zatrudniony w innym miejscy z wyjątkiem pracy o charakterze naukowym.  Nie może jednocześnie pełnić mandatu posła, senatora, czy też wykonywać innych funkcji we władzach samorządowych.

Członkostwo w izbie wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania.

Członka Izby może odwołać tylko i wyłącznie Prezes Rady Ministrów. Okoliczności uzasadniające podjęcie decyzje o odwołaniu konkretnej osoby zawarte są w art. 174 ust. 5 ustawy.

Członkowie Izby podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoją działalność.

Sąd dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny5

Sąd dyscyplinarny ma za zadanie orzekać s sprawach dyscyplinarnych. Odwołania od jego rozpatruje Zgromadzenia ogólnego.

Opisywany organ posiada kompetencje do wymierzania odpowiednich kar zgodnie z przedmiotową ustawą.

Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje następujące kary dyscyplinarne:

  • Upomnienie;
  • Usunięcie z pełnionej funkcji;
  • Usunięcie ze składu Izby.

Jeżeli członek izby otrzyma karę dyscyplinarną w formie usunięcia z pełnionej funkcji, wówczas przez 3 lata od orzeczenia nie będzie mógł pełnić funkcji prezesa, wiceprezesa, czy też rzecznika dyscyplinarnego.

W sprawach dyscyplinarnym funkcje oskarżyciela pełni rzecznik dyscyplinarny. Powoływany jest on na kadencje 3 lat przez Premiera na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, spośród członków Izby.

Polecane

Najnowsze