Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne

Podstawę prawną kwestii uzyskania zezwolenia na  usunięcie drzew i krzewów znajdziemy w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 83.

Powyższe zezwolenie wydaje się na wniosek:

– posiadacza nieruchomości –za zgodą właściciela tej nieruchomości; zgoda nie jest wymagana, jeżeli wniosek składa użytkownik wieczysty,

– właściciela urządzeń służących do odprowadzania lub odprowadzania: płynów, pary, gazu, energii elektrycznej albo innych podobnych urządzeń ( innymi słowy urządzeń przesyłowych – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje innych podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, nie wyklucza jednak możliwości posługiwania się pełnomocnikiem.

Kto wydaje zezwolenie?

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydają :

wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

wojewódzki konserwator zabytków – w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

starosta – w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będącej własnością gminy,

Nadto:

–  zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – ma on 30 dni na wyrażenie stanowiska w sprawie, jeśli nie wyrazi – traktowane jest to, jako „zgoda milcząca”, pozytywne zakończenie sprawy. Nawiasem mówiąc, jest to często stosowany zabieg w polskim prawie, służący odciążeniu organów administracji lub organów ochrony prawnej.

Dodatkowe warunki

Należy pamiętać, że wydanie zezwolenia może i w praktyce często jest uzależniane od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce określone przez organ wydający zezwolenie lub zastąpienia usuwanych drzew lub krzewów innymi drzewami lub krzewami – oczywiście w liczbie nie mniejszej od liczby usuwanych drzew lub krzewów.

Pracochłonny wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych.Tytuł prawny władania nieruchomością ( oprócz właściciela urządzeń przesyłowych).Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.Obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm – z tym, że jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo – będzie o tym jeszcze w kolejnym artykule o opłatach związanych z usunięciem drzew lub krzewów.Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Zakładając, że przedsiębiorca kupił działkę, z której planuje usunąć np. 100 drzew, to samo wymierzenie obwodów pni oraz dalsze przesadzenie lub posadzenie nowych drzew, to ogrom ciężkiej pracy.

Kiedy bez zezwolenia

Są jednak sytuacje, kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane. Jest to  krąg, który obejmuje:

– usuwanie drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów,

– usuwanie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat (kiedyś było 5 lat),

– usuwanie drzew i krzewów w lasach,

– usuwanie drzew i krzewów w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

Jak widać, sporo trzeba się napracować by uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Dlatego w praktyce często zdarzają się sytuacje, kiedy roślinność jest celowo niszczona przez stosowanie trujących środków chemicznych. Są  to działania, które z jednej strony  dają możliwość „obejścia” ustawy o ochronie przyrody, gdyż usunięcie „drzew obumarłych lub nierokujących szansy na przeżycie” (oczywiście z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości !) nie podlega opłacie. Z drugiej strony, bezprawne działania są przedmiotem administracyjnej kary pieniężnej, co będzie przedmiotem rozważań w kolejnych artykułach.

Polecane

Najnowsze