Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: ochrona konsumenta

Artykuły

 • Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych  07/07/2014

  Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych 

  Ochrona konsumenta  skupia się na bezpieczeństwie  którym zajmują się  zarówno organy państwowe  jak i prywatne organizacje. Cele związane z bezpieczeństwem i ochroną  konsumentów są ściśle powiązane z przepisami prawa Unii Europejskiej , które wymagają  realizacji zadań z zakresu polityki konsumenckiej na rynku . więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych 17/11/2011

  Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych

  Coraz częściej sprawy dotyczące naszych finansów załatwiane są za pomocą internetu lub telefonu. W związku z brakiem obecności stron podczas zawierania umowy, należałoby znać przysługujące konsumentowi prawa, szczególnie dotyczące tak ważnych kwestii jak finanse. Jak polskie prawo odnosi się do usług finansowych zawieranych na odległość? Jaka ochrona przysługuje konsumentowi w tej kwestii? więcej >>

 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 10/11/2011

  Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

  Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny normuje między innymi okoliczności prawne zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Ściśle zostały określone w niej obowiązki przedsiębiorcy, a jednocześnie system penalizowania ich niedotrzymania. więcej >>

 • Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ? 20/10/2011

  Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ?

  Dostrzeżenie potrzeby ochrony interesu konsumenta dało asumpt do utworzenia licznych instytucji i inspekcji, które roztaczają swoisty parasol ochronny nie tylko nad konsumentem ale biorą także udział m.in. w ochronie konkurencji i interesów gospodarczych państwa. Dostrzegając tak szeroki zakres przedmiotowy działalności tychże urzędów na poszczególnych szczeblach administracji zarówno rządowej jak i samorządowej warto dostrzec również wielość korzyści jakie osiągnąć może z ich istnienia przedsiębiorca. więcej >>

 • Sprzedaż inercyjna jako metoda zdobycia nowych klientów 11/10/2011

  Sprzedaż inercyjna jako metoda zdobycia nowych klientów

  W dobie wzrostu wymagań konsumentów oraz zmiany sposobu zawierania przez nich umów zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod zawierania umów. Stosowane dotychczas złożenie oferty i oczekiwanie jej przyjęcia przez drugą stronę lub też prowadzenie sprzedaży w formie aukcji lub ewentualnie negocjacji czy przetargu przestaje być wystarczające. Niezbędnym staje się zatem podejmowanie przez przedsiębiorcę większego ryzyka i wysiłku na drodze do zawarcia umowy. więcej >>

 • Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy 10/10/2011

  Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy

  Uczestniczenie w obrocie konsumenckim jest naturalnym elementem naszego życia. Czy jednak jesteśmy jego świadomymi uczestnikami? Należy zwrócić uwagę na zakres spraw objętych szczegółową regulacją. Przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku sprzedaży konsumenckiej wyłączono zastosowanie przepisów art. 556-581 kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady i gwarancji jakości. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła. 03/06/2011

  Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła.

  Klauzule abuzywne występują w każdym sektorze usług. Często wykorzystywane są w umowach przez instytucje zajmujące się dostawą energii, wody, gazu i ciepła. Z uwagi na uniwersalny charakter tych umów, należy zapoznać się z najczęściej w nich występującymi niedozwolonymi postanowieniami umownymi. więcej >>

 • Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 09/05/2011

  Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prawo konkurencji jest częścią publicznego prawa gospodarczego. Już z samej jego istoty wynika zatem, iż jego celem jest nie ochrona indywidualnych podmiotów obrotu gospodarczego, a ochrona interesów publicznych. Także sama ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w treści art. 1 ust. 1, stanowi, iż ochrona konkurencji i stwarzanie warunków dla jej rozwoju są podejmowane „w interesie publicznym ochrony konkurencji i konsumentów”, co oznacza, że ustawa znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy zostaje naruszony lub też zagrożony interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków dla funkcjonowania rynku. więcej >>

 • Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym 27/04/2011

  Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym

  W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego, pojecie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim. Jest to pojęcie nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do legislacji. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż nieuzasadnione byłoby rozważanie norm prawa polskiego w oderwaniu od unijnego porządku prawnego. więcej >>

 • Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej 20/04/2011

  Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wypracowała własnej definicji konsumenta i w tym zakresie odsyła do uregulowań Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. więcej >>

 • Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/04/2011

  Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest podleganie przez przedsiębiorców polskich unijnym regulacjom prawnym, w tym przepisom mającym na celu ochronę konkurencji wspólnego rynku. Praktyki antykonkurencyjne oraz koncentracje przedsiębiorców mogą zatem podlegać zarówno przepisom polskiej ustawy antymonopolowej, jaki i przepisom unijnym. Dlatego też należy ustalić wzajemny stosunek tych przepisów, który to jest wyznaczany przez regulację pierwotnego oraz wtórnego prawa unijnego. więcej >>

 • Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 13/04/2011

  Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w art. 1, normuje trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze określa jej cele oraz przedmiot, po drugie definiuje zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny i po trzecie stanowi o organach właściwych w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji. więcej >>

 • Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję 25/03/2011

  Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję

  Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów określa jej zakres w trzech płaszczyznach – przedmiotowej, podmiotowej oraz terytorialnej. Przepis ten wskazuje konkretne działania, definiowane w dalszej części ustawy, którym ma przeciwdziałać organ antymonopolowy. Przepis ten stanowi, iż „ustawa reguluje tryb i zasady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom (...)”. więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość, czyli co każdy konsument wiedzieć powinien 14/03/2011

  Umowy zawierane na odległość, czyli co każdy konsument wiedzieć powinien

  W dobie nowoczesnych rozwiązań coraz częściej zawieramy umowy na odległość. Jest to wygodne i dlatego tak wielu z nas korzysta z tego sposobu zawierania umów. Jak prawo odnosi się do tych rozwiązań i co nam w takich sytuacjach wolno, a co jest nam zabronione? więcej >>

 • Ochrona zbiorowego interesu konsumentów - analiza pojęcia na tle orzecznictwa 08/03/2011

  Ochrona zbiorowego interesu konsumentów - analiza pojęcia na tle orzecznictwa

  Określenie, czym jest zbiorowy interes konsumentów ma kluczowe znaczenie, jednakże nie jest to zadanie proste z uwagi na brak zdefiniowania tego pojęcia przez ustawodawcę. Ograniczył się on jedynie do stwierdzenia w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów”. więcej >>

 • Sprzedaż konsumencka 31/10/2010

  Sprzedaż konsumencka

  Konstrukcja sprzedaży konsumenckiej ma zastosowanie, gdy osoba prowadząca przedsiębiorstwo sprzedaje w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa rzecz ruchomą osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zastępuje ona w zakresie sprzedaży konsumenckiej rękojmie za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. więcej >>

 • Kredyt konsumencki w nowym wydaniu 15/10/2010

  Kredyt konsumencki w nowym wydaniu

  Uchwała Rady Ministrów z kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Pracy Komitetu do Spraw Europejskich przewiduje, w ramach dostosowania prawa polskiego do unijnych standardów, przygotowanie przez UOKiK projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiana przepisów w tej kwestii związana jest z obowiązkiem implementacji przez wszystkie państwa członkowskie dyrektywy unijnej z 23 dnia kwietnia 2008r. Polsce nie udało się terminowe wdrożenie przepisów, jednakże projekt przygotowany przez UOKiK powinien trafić we wrześniu do Sejmu. więcej >>

 • Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach. 10/09/2010

  Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach.

  W celu ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi powołano do życia wiele instytucji gwarantujących konsumentowi przestrzeganie jego praw. Wśród nich znajdują się m.in. organy sądowe: sądy powszechne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, organy administracyjne: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacje społeczne. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach bankowych 10/09/2010

  Klauzule abuzywne w umowach bankowych

  Niedozwolone postanowienia umowne występują niemalże w każdym sektorze usług, jednak nader często stosowane są przez instytucje kredytowe, w tym banki. Występują w dokumentach, przede wszystkim w umowach kredytowych, umowach o otwarcie rachunku bankowego, a także różnego rodzaju regulaminach. więcej >>